THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH ĐANG THEO HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGOÀI CÔNG LẬP
Trang chủ  /   Thông tin khác  /   Chế độ chính sách 29/3/2010 15:7:17 PM 

Thực hiện nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ “ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng , liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến , người có công giúp đỡ cách mạng “ ; ngày 02/11/1999 Liên bộ Lao động – Thươngbinh xã hội – Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư liên tịch số 26/TTLB/BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

      Nay để phú hợp với chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo nghị định số 73/99/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính Phủ , sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Giáo dục và đào tạo tại công văn số 1608/KHTC ngày 08/03/2001; Liên bộ Tài chính – Lao động – BTXH hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập như sau :

     1. Đối tượng thực hiện :

     - Chế độ miễn giảm học phí được áp dụng đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh ; con của liệt sĩ, con của thương binh ( Kể cả con thương binh loại B đã được xác nhận từ trước ngày 31/12/93 đang hưởng trợ cấp hàng tháng) , con của người hưởng chinh sách như thương binh , con của bệnh binh ( Kể cả con của bệnh binh bị mất sức lao động từ 41% đến 60% đã được xác nhận từ ngày 31/12/94 trả về trước đang hưởng trợ cấp hàng tháng ) đang theo học tại các trường ngoài công lập (sau đây gọi tắt là học sinh) có đủ điều kiện xác nhận là đối tượng được hướng chính sách ưu đãi theo qui định tại các điều 64 và 65 nghị định số 28/CP ngày 29/4/95 của Chính phủ .

     - Học sinh , sinh viên là con của thương binh, con của bệnh binh , con của người hưởng chinh sách như thương binh thuộc các diện ưu đãi nêu trên đã làm xong thủ tục hưởng chế độ hoặc đang hưởng chế độ miễn giảm học phí trong thời gian học mà bố mẹ là thương binh, bệnh binh, người hưởng chinh sách như thương binh từ trần thì vẫn được hưởng chế độ ưu đãi nếu còn tiêp tục theo học .

     - Không áp dụng chế độ miễn giảm học phí đối với các học sinh sau :

         + Học sinh đang học tại các trường đào tạo và các cơ sở giáo dục theo phương thức giáo dục không chính qui .
         + Học sinh đã hưởng chế độ ưu đã ở một trường đại học nay tiếp tục học thêm một chuyên ngành đại học khác .
         + Học sinh các khóa sau đại học .
         + Lưu học sinh Việt nam đang học ở nước ngoài .

2. Phương thức thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh đang học tại các trường ngoài công lập :

     a. Học sinh thực hiện việc đóng học phí như các học sinh ngoài diện chính sách theo qui định chung của nhà trường .

     b. Cơ quan Lao động TBXH (kể cả các trung tâm nuôi dưỡng Thương binh nặng thuộc bộ LĐ TBXH quản lý ) căn cứ hồ sơ đang quản lý , bản khai hưởng trợ cấp ( Mẫu số 1 ) , phiếu xác nhận của nhà trường nơi học sinh đang theo học thuộc khối giáo dục ( mẫu số 2A) hay khối đào tạo ( mẫu 2B) , bản sao giấy khai sinh của học sinh và các giấy tờ có liên qua khác để cấp lại phần học phí mà học sinh được miễn hoặc giảm theo qui định .

      Riêng đối với học sinh là con thương binh hịen đang còn công tác trong quân đội hoặc công an thì phòng Lao động TBXH nới gia đình học sinh có hộ khầu thường trú căn cứ bản khai hưởng trợ cấp ( Mẫu số 1 ) do cơ quan công an, quân đội nơi đang quản lý hồ sơ và thực hiện chi trả trợ cấp , phụ cấp cho thương binh xác nhận cùng các giấy tờ liên quan khác như đã nêu trên để cấp lại phần học phí mà học sinh được miễn hoặc giảm .

     c. Mức học phí làm căn cứ để Nhà nước cấp hỗ trợ học phí đối với học sinh đang theo học tại các trường ngoài công lập , cụ thễ như sau :

      - Đối với khối gíáo dục, đào tạo do địa phương quản lý là mức học phí các trường công lập do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW qui định .
      - Đối với các trường thuộc khối đào tạo do TW quản lý là mức học phí cao nhất trong khung học phí các trường cônglập cùng khối , cụ thể như sau :

          + Trường dạy nghề : 120,000 đ/tháng .
          + Trường trung học chuyên nghiệp : 100,000 đ/tháng .
          + Trường Cao đẳng : 150,000 đ/tháng
          + Trường đại học : 180,000 đ/tháng .

     d. Mức hỗ trợ học phí :

     - 50% đối với học sinh thuộc diện giảm học phí .
     - 100% học phí đối với học sinh thuộc diện miễn học phí .

     Khoản hỗ trợ học phí này được cấp theo từng năm học và được chi trả vào 2 học kỳ :

         + Học kỳ 1 chi trả vào tháng 11 hoặc tháng 12 hàng năm .
         + Học kỳ 2 chi trả vào tháng 5 hoặc tháng 5 hàng năm .

     3. Thủ tục lập hồ sơ hưởng trợ cấp :

     - Học sinh thuộc đối tượng chính sách sau khi nhập trường cần có các giấy tờ sau để nộp cho phòng Lao động TBXH ( hoặc phòng Tổ chức LĐXH ) cấp huyện nơi đang quản lý hồ sơ và thực hiện chi trả trợ cấp , phụ cấp ưu đãi người có công hoặc nơi học sinh có hộ khấu trú ( Đối với học sinh là con thương binh còn đang công tác trong quân đội và công an ) :
         + Bản khai hưởng trợ cấp ( Mẫu số 1 );
         + Phiếu xác nhận ( mẫu số 2A hoặc 2 B )do nhà trường nơi học sinh đang theo học cấp theo từng học kỳ ;
         + Bản sao giấy khai sinh của học sinh .

     - Cơ quan Lao động và thương binh các cấp thực hiện việc lập thủ tục hồ sơ chi trả phần kinh phí được miễn hoặc được giảm cho học sinh theo trình tự như qui định tại thông tư liên tịch số 26/1999/TTLT ngày 02/11/1999 của Liên bộ Lao động TBXH – Bộ Tài chánh – Bộ Giáo dục Đào tạo .

     4. Nguồn kinh phí thực hiện trợ cấp :

      - Kinh phí hỗ trợ cho học sinh diện miễn hoặc giảm học phí qui định tại thông tư này do Ngân sách TW đảm bảo .
      - Phương thức quản lý , lập dự toán , cấp phát , quyết toán thực hiện theo qui định hiện hành .
      - Khoản kinh phí chi trả năm 2001 tăng do thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh đang theo học tại các trường ngoài công lập sắp xếp trong dự toán chi bào đảm xã hội đã được thông báo .

      5. Tổ chức thực hiện :

      Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2001 .
      Cơ quan Lao động TBXH căn cứ vào qui định tại thông tư này phối hợp với các cơ quan Tài chính, Kho bạc , Giáo dục đào tạo tổ chức việc chi trả trợ cấp đầy đủ và đúng đối tượng qui định .
      Những qui định khác về ưu đãi trong giáo dục và đào tạo vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư liên tịch số 26/1999/TTLT ngày 02/11/1999 của Liên bộ Lao động – TBXH - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục Đào tạo .
      Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc , đề nghị phản ánh kịp thời để liên Bộ xem xét giải quyết .
 

KT Bộ trưởng
Bộ Lao động – TBXH Thứ trưởng
Đã ký
Nguyễn Đình Liêu

KT Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính - Thứ trưởng
Đã ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Đính kèm file:
Xem thêm
     THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ  (19/3/2010 15:20:51 PM)
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 3 5120 789
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Quản lý nhập liệu | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH